Định viết thật nhiều rồi nhận ra con chữ nhiều khi không còn đủ. 

Chỉ muốn cảm ơn con người đó, chàng trai của hoa mặt trời. Cảm ơn sự hy sinh to lớn của bậc sinh thành ra con người đó. 

Cảm ơn vì đã kiên trì đến cùng, cảm ơn vì đã không chùn bước. Cảm ơn vì đã tiếp tục một mình thật mạnh mẽ. 

Nhất định sẽ theo đuổi ước mơ của mình đến cùng, dù chỉ có một mình giữa biển người như Người. 

Cảm ơn rất nhiều! Fighting!