Thay đổi có phải điều dễ dàng

Khi bạn thay đổi thì nhận được luồng dư luận trái chiều

Phải đối mặt với bao nhiêu vấn đề mới trở nên vững an trong lòng

Phải yêu và ghét cùng một lúc mới có thể sống chăng?

Khi bạn muốn đứng lên lại có người thẳng chân đạp cho bạn một phát hòng đẩy bạn về lại con đường cũ

Thật hay!

Advertisements