Quên!

“Có một thứ duy nhất trên đời này đem đánh đổi mà không phải trả giá, đó là CHÂN TÌNH.”

Nó đã quên mất, chân tình cho đi thì không đòi lại được