Baby don’t cry , tonight…
After the darkness passes
Baby don’t cry, tonight….
It’ll become as if it never happened

Khi màn đêm đen tối qua đi
Cứ xem như tất cả chưa từng xảy ra!