Thất vọng rồi lại thất vọng

Mối khi bạn khó khắn, bạn sẽ biết được ai ở bên cạnh mình

Advertisements