Nỗ lực đôi khi không tạo nên một kết quả nào cả
Cát bụi hóa chăng lại trở về với cát bụi
Cớ sao phải trải qua một quá trình dài?

Advertisements