Nỗ lực đôi khi không tạo nên một kết quả nào cả
Cát bụi hóa chăng lại trở về với cát bụi
Cớ sao phải trải qua một quá trình dài?